Wolontariat

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć bieżącą działalność Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie na zasadzie wolontariatu zapraszamy do naszej siedziby w Łodzi przy    ul. Jaracza 55 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 509 603 003 lub 42 6379024.

Chcesz być wolontariuszem w naszym hospicjum, a nie masz telefonu? Wypełnij, proszę umieszczony poniżej plik i prześlij go na adres: hospicjum@sns.pl

W ciągu 2 tygodni koordynator wolontariatu skontaktuje się z Tobą.
 
Kim są wolontariusze?
 
Można odpowiedzieć tylko jedno, są tu wszyscy. Możemy tu spotkać uczniów, studentów, emerytów jak i osoby które poświęcą godzinę po pracy i na przykład zawiozą coś na miasto. Tutaj naprawdę może pomagać każdy.

Wolontariat jako życie.

Swego czasu zdarzyło mi się rozmawiać z wolontariuszką z łódzkiego hospicjum – Olą Sterną.  Aleksandra udziela się w hospicjum jako pomoc biurowa oraz organizacyjna. Do jej zadań głównie należą pakowanie paczek dla podopiecznych oraz inne prace które są przydzielane ochotnikom.  Oczywiście nie należy myśleć ze Ola swój czas wolny poświęca jedynie hospicjum. Spotyka się z przyjaciółmi, z chłopakiem, bawi się w klubach. „Spokojnie można ustawić grafik idealnie pod siebie” – dodaje Ola.  Zatem można stwierdzić ze praca w hospicjum jest dla każdego, ale mimo tego ciągle brakuję chętnych. W rozmowie dowiedziałem się że wolontariuszem może być każdy ale oczywiście są pewne wymagania -  „ tutaj nie liczy się kto jest wolontariuszem jednak wymagamy minimum zaangażowania od ochotnika”. Czemu zatem nie ma tylu chętnych? Myślę ze powodem jest głównie lenistwo współczesnego społeczeństwa. Większość osób woli zamknąć się w swoich czterech ścianach i nie patrzeć na potrzeby i pragnienia innych.

Pomoc innym?

Jednak praca jako wolontariusz to nie tylko prace biurowe ale także wielkie wyzwanie. Ochotnicy muszą się zmierzyć z codziennymi problemami potrzebujących pomocy. Musza być oni przygotowani na takie rzeczy jak przewijanie, sprzątanie, jak i chodzenie po zakupy. Można powiedzieć że w krótkim okresie stają się członkami rodziny. Od Wolontariuszy wymaga się na pewno anielskiej cierpliwości. Mam na myśli takie sytuacje jak słuchanie po raz setny tej samej historii albo tych samych problemów. Jednak jest w tym coś wyjątkowego co sprawia że na sercu robi się cieplej. Należy sobie uświadomić ze bycie wolontariuszem to przebywanie z ludźmi wymagającymi uczucia. Zwykłe trzymanie za dłoń podczas rozmowy czy nawet wspólna rozmowa . Takie drobne szczegóły sprawiają że potrzebujący czują ze komuś na nich zależy.

Czasami nastaje pora rozstania…

W karierze wolontariusza zdarza się że podopieczni odchodzą z różnych przyczyn. To jest najtrudniejsze w tej pracy. Jako ludzie posiadamy naturalne odruchy więc przyzwyczajenie się do innej osoby jest czymś normalnym. Niestety wielu wolontariuszy nie może się pogodzić z odejściem podopiecznego. Wtedy zalecane jest odpoczęcie od wolontariatu na jakiś czas i powrót po jakimś czasie. Myślę ze jest to najtrudniejsza rzecz w całej tej pracy. Uważam jednak że to praca wyjątkowa. Wolontariusze dają swoim podopiecznym wiarę jak i nadzieje. Nie pozostawiają ich samych lecz dają wsparcie które zawsze jest potrzebne.

Nadzieja jest tutaj codziennością

Można powiedzieć ze każdy do hospicjum przychodzi z nadzieją na pomoc. Niejednokrotnie ta nadzieja zostaje spełniona właśnie przez wolontariuszy dla których pomoc jest czymś codziennym. Więc uważam ze każdy powinien sobie postawić pytanie: A może ja także bym pomógł?
Autor: Mariusz Matelski
 
 
Wolontariusz
 
(według Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) to „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”. Jeśli osoba chcąca zostać wolontariuszem nie ma ukończonych 18 lat potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
"Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym" (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 1, art.44, punkt 1)
Wolontariusz, który wykonuje świadczenia dłużej niż 30 dni korzystający jest zobowiązanym zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 2, art.46, punkt 3)
„Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów”.(Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, DziałI III, Rozdział 1, art.43)
 
Wolontariusz hospicyjny
 
może brać udział w wydarzeniach akcyjnych takich jak pomoc przy organizowaniu zbiórek, loterii fantowych, itp.; pomagać w pracach biurowych; jaki i również po przejściu odpowiedniego szkolenia pomagać w opiece nad pacjentami hospicjum wykonując proste czynności pielęgnacyjne lub po prostu towarzyszyć podczas spacerów.
 
Przepisy prawne regulujące pracę wolontariuszy medycznych i niemedycznych w hospicjum:
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744, z poźn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
 • rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909)
 • ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 939)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 191)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 220, poz. 2179)