RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie NIP 7292033434 90251 Łódź, ul. Jaracza 55, telefon: 509 603 003 (dalej jako „ADO”).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym  marta.orlikowska@togatus.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- udzielania świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 9 ust.2 lit. h RODO w zawiązku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku osób rejestrujących pacjentów dane tych osób są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi na podstawie udzielonej przez nich zgody;
- lub w celu realizacji innych zadań statutowych ADO na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
-  lub  celu wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze, współpracujące z ADO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, dostawcy usług zaopatrujących ADO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym), dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ADO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), osobom upoważnionym przez Pana/Panią w ramach realizacji praw pacjenta. Poza wyżej wskazanymi podmiotami odbiorcą mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych, swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec ADO sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych. Konsekwencją nie podania danych w pozostałych przypadkach będzie niemożliwość realizacji celu przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podejmujemy jednak decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane.