Przetarg

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI PRZY UL. POJEZIERSKIEJ 45/51

2020.06.02

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego, na dostawę wyposażenia budynku hospicjum dla dorosłych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51  w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51’, projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0008/18-00.

Procedura zgodna z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020.