Informacje ogólne

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie to organizacja pożytku publicznego, która działa od 1992 r. Naszym celem jest niesienie pomocy osobom nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Przedmiotem działalności jest w szczególności opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla naszych podopiecznych i ich rodzin. Opiekę hospicyjną świadczą lekarze i pielęgniarki posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie opieki paliatywnej. Celem ich działań jest niesienie ulgi w cierpieniu oraz troska i poprawa jakości życia pacjentów w ostatnich miesiącach, tygodniach czy dniach życia. Osoby pracujące w Stowarzyszeniu pomagają każdej osobie, która zgłosi się z prośbą o pomoc. Staramy się też aby pacjenci objęci opieką naszego hospicjum zmienili swoje nastawienie do choroby,  do życia, do siebie, do świata i ludzi.

Obecnie działania Stowarzyszenia skierowane są na rzecz budowy pierwszego w Łodzi, stacjonarnego hospicjum dla osób dorosłych.  W województwie łódzkim takiego ośrodka do tej pory nie ma.

W  2013 roku na mocy umowy użyczenia z Urzędu Miasta Łodzi  otrzymaliśmy budynek po zlikwidowanej szkole przy ul. Pojezierskiej 45/51. Budynek wymaga gruntownego remontu i wyposażenia, a co za tym idzie dużych nakładów finansowych. Zostanie w nim stworzony kompleks leczniczy, w którym pacjenci otrzymają opiekę w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym. W ramach nowopowstałej jednostki oprócz Oddziału Hospicjum Stacjonarnego będzie też Ośrodek Pobytu Dziennego, część ambulatoryjna z rehabilitacją, siedziba oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Hospicjum Domowego. Tego typu ośrodki choć niezwykle potrzebne, są w Polsce bardzo nieliczne, gdyż do tej pory nie są one finansowane ze środków publicznych.

Aktualnie Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie otrzymało dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania  VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W chwili obecnej zbieramy środki na wkład własny, który jest wymogiem w ramach projektu.