Informacje ogólne

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie jest działającą od 1992 r. organizacją pożytku publicznego, której celem jest pomoc osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom. Przedmiotem działalności jest w szczególności opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych i ich rodzin, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla osób chorych i ich rodzin. Opiekę hospicyjną świadczą lekarze i pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie opieki paliatywnej. Celem ich działań jest niesienie ulgi w cierpieniu oraz poprawa jakości życia pacjentów w ostatnich miesiącach, tygodniach czy dniach życia. Osoby pracujące w Stowarzyszeniu pomagają każdej osobie, która zgłosi się z prośba o pomoc. Pacjenci objęci opieką hospicyjną często zmieniają swoje nastawienie  do życia, do siebie, do świata i ludzi.

Obecnie Stowarzyszenie intensywnie działa na rzecz budowy pierwszego stacjonarnego hospicjumw Łodzi. Dzięki dużemu zaangażowaniu otrzymało w 2013 roku na mocy umowy użyczenia z Urzędu Miasta Łodzi budynek po zlikwidowanej szkole na ul. Pojezierskiej 45/51.Zostanie w nim stworzony kompleks leczniczy, w którym pacjenci otrzymają opiekę w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym. W ramach nowopowstałej jednostki oprócz Oddziału Hospicjum Stacjonarnego będzie też Ośrodek Pobytu Dziennego, część ambulatoryjna z rehabilitacją, siedziba oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Hospicjum Domowego. Ośrodki Dzienne Opieki Paliatywnej, choć niezwykle potrzebne, są w Polsce bardzo nieliczne, gdyż do tej pory nie są one finansowane ze środków publicznych. W województwie łódzkim takiego ośrodka do tej pory nie ma.  Budynek wymaga gruntownego remontu i wyposażenia, a co za tym idzie dużych nakładów finansowych.

Aktualnie Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie otrzymało dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania  VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej zbieramy środki na wkład własny, który jest wymogiem w ramach projektu.