en pl ru Logowanie


ABC Wolontariatu

Wolontariusz (według Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) to „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”.
Jeśli osoba chcąca zostać wolontariuszem nie ma ukończonych 18 lat potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

"Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym" (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 1, art.44, punkt 1)
Wolontariusz, który wykonuje świadczenia dłużej niż 30 dni korzystający jest zobowiązanym zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 2, art.46, punkt 3)
„Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów”.(Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, DziałI III, Rozdział 1, art.43)

Wolontariusz hospicyjny może brać udział w wydarzeniach akcyjnych takich jak pomoc przy organizowaniu zbiórek, loterii fantowych, itp.; pomagać w pracach biurowych; jaki i również po przejściu odpowiedniego szkolenia pomagać w opiece nad pacjentami hospicjum wykonując proste czynności pielęgnacyjne lub po prostu towarzyszyć podczas spacerów.

Przepisy prawne regulujące pracę wolontariuszy medycznych i niemedycznych w hospicjum:

 • ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909)
 • ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 939)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 191)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 220, poz. 2179)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744, z poźn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
 • rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć bieżącą działalność Stowarzyszenia "Hospicjum Łódzkie" na zasadzie wolontariatu zapraszamy do naszej siedziby w Łodzi przy ul. Jaracza 55 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 0 509 603 003 lub 042 6379024.

Chcesz być wolontariuszem w naszym hospicjum, a nie masz telefonu? Wypełnij, proszę ten kwestionariusz i prześlij go na adres e.krawczyk@hospicja.pl W ciągu 2 tygodni koordynator wolontariatu skontaktuje się z Tobą kwestionariusz- wersja net.docPodziel się

Data publikacji 2012-05-16 12:57:08


DESIGN | colorwhisper.com
CMS | webconstructor.pl
HOST | sns.pl
ppp
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 137 523
NIP 729-20-33-434
REGON 471066008
90-251 Łódź, ul. Jaracza 55
tel./fax 042 637 90 24
e-mail:
hospicjum@sns.pl
stowarzyszeniehospicjumlodzkie@gmail.com